Lidé

Aktuálně vyhlášené výzvy

Aktuálně vyhlášené výzvy do Operační program zaměstnanost (dále jen OPZ)

 

Výzva č. 61 (kolová) - Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu

Datum vyhlášení výzvy: 10. 3. 2016

Datum ukončení výzvy: 2. 5. 2016

Prioritní osa - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Popis podporovaných aktivit:

 • Oblast 1 - Komplexní podpora vedoucí ke zlepšení postavení na trhu práce žen ve věku 55+, žen ohrožených na trhu práce a osob pečujících o malé děti či jiné závislé osoby.
 • Oblast 2 - Podpora opatření vedoucích k odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví (včetně vícečetné diskriminace) a dále podpora opatření snižujících horizontální a vertikální segregaci trhu práce podle pohlaví a rozdíly v odměňování žen a mužů.
 • Oblast 3 - Podpora aktivit vedoucích k vyššímu zapojení mužů do péče o děti a další závislé osoby.

Způsobilí příjemci dotace: obchodní korporace, OSVČ, státní podiny, NNO, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, veřejné výzkumné organizace, kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem, školy a školská zařízení, vysoké školy.

Více informací k výzvě naleznete zde.

 

Výzva č. 41 (průběžná) – Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálních začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí

Datum vyhlášení výzvy: 19. 11. 2015

Datum ukončení výzvy: 1. 11. 2016

Prioritní osa – Sociální začleňování a boj s chudobou

Příklad podporovaných aktivit:

budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména prostřednictvím vzdělávání pracovníků NNO a opatření na zvyšování profesionality, organizačního řízení, plánování, transparentnosti a vícezdrojového financování NNO.

Způsobilí příjemci dotace: nestátní neziskové organizace

Více informací k výzvě naleznete zde.

 

Výzva č. 33 (kolová) – Výzva pro územní samosprávné celky

Datum vyhlášení výzvy: 11. 1. 2016

Datum ukončení výzvy: 11. 4. 2016

Prioritní osa – Efektivní veřejná správa

Příklad podporovaných aktivit:

 • tvorba strategických dokumentů (včetně rozvojových dokumentů organizace),
 • rozvoj stávajících a zavádění nových nástrojů strategického řízení obce,
 • související vzdělávání – kurzy, semináře, stáže (sdílení dobré praxe),
 • zpracování studií proveditelnosti ke konkrétním jednotlivým projektům určeným k následné realizaci a financování,
 • podpora zavádění/rozvoje metod kvality,
 • realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě (oblasti vzdělávání – zadávání veřejných zakázek, projektové a strategické řízení, finanční řízení, apod.),
 • zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě.

Způsobilí příjemci dotace: obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi.

Více informací k výzvě naleznete zde.

 

 Výzva č. 126 (kolová) – Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)

Datum vyhlášení výzvy: 5. 1. 2016

Datum ukončení výzvy: 6. 6. 2016

Prioritní osa – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Příklad podporovaných aktivit:

 • vybudování mikrojeslí,
 • provozování mikrojeslí,
 • vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích,
 • spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV v projektu „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“.

Způsobilí příjemci dotace: obce, organizace zřizované obcemi, NNO

Více informací k výzvě naleznete zde.

 

Výzva č. 24 (průběžná) – Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny

Datum vyhlášení výzvy: 2. 11. 2015

Datum ukončení výzvy: 31. 3. 2016

Specifický cíl – Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ

Žadatel v rámci této výzvy pracuje s cílovou skupinou z řad uchazečů či zájemců o zaměstnání, ekonomicky neaktivních osob, osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a chudobou, poskytovateli sociálních služeb, osobami pečujícími o jiné závislé osoby, zaměstnanci NNO a sociálních podniků, zaměstnavateli a zaměstnanci, osobami samostatně výdělečně činnými a orgány veřejné správy a jejich zaměstnanci.

Podporovanými aktivitami v rámci této výzvy je testování a šíření nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy (včetně oblasti posílení udržitelnosti a efektivnějšího fungování nestátních neziskových organizací a snižování jejich závislosti na veřejných zdrojích).

Způsobilí příjemci dotace: nestátní neziskové organizace, školy, vysocké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce, organizace zřizované kraji a obcemi, poskytovatelé sociálních služeb, obchodní korporace, profesní a podnikatelská sdružení

Více informací k výzvě naleznete zde.