Lidé

Prevence syndromu vyhoření a stress management

Popis

Učební text pro účastníky kurzu obsahuje strukturovaný přehled základních témat týkající se stresu, syndromu vyhoření, strategie jejich prevence a zvládání. Hlavním cílem je seznámit účastníky se základními znalostmi a především je prakticky vést k jejich aplikaci v pracovním ale i běžném životě. Absolventem programu je pracovník z přímé péče z práce s klienty, a to sociální pracovník (dle § 111 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách) či vedoucí pracovník v sociálních službách (dle § 117 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách). Absolvent kurzu má povědomí o tom, co je stres a syndrom vyhoření, jaké jsou jejich příčiny, příznaky, druhy. Je seznámen s různými strategiemi jejich zvládání. Má praktické znalosti a dovednosti v oblastech, jejichž zvládnutí eliminuje stres nebo mírní jeho působení: konkrétně se jedná o práci s časem (timemanagement), efektivní komunikaci (aktivní naslouchání, asertivní jednání, udělování zpětné vazby), řešení konfliktů. Je si vědom, jakou roli hraje pomoc zvenčí (tzv. sociální opora) a jaká je role zaměstnavatele ve zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření. Pomocí sebereflexe, praktických nácviků a zpětné vazby ze strany lektora a ostatních účastníků si účastník zreviduje své dosavadní postoje k tématu  -  u některých si ujasní, že mu pomáhají a ponechá si je, některé si doplní, u některých bude uvažovat o změně.  V bezpečném prostředí si sám vyzkouší nové reakce, způsoby chování a jednání. Získané nové poznatky a dovednosti dokáže absolvent kurzu propojit do své pracovní praxe. Díky sebereflexi a zpětné vazbě od lektora a ostatních účastníků kurzu dokáže posoudit své možnosti a limity práce, tj. kde jsou vlastní možnosti pomoci, a kde je vhodné se obrátit na pomoc zvenčí.

 Stručná obsahová struktura:

 • Identifikace hlavních stresorů a zdrojů potencionálního syndromu vyhoření u pracovníků v sociálních službách (psychické a tělesné příznaky),
 • vztah mezi stresem a syndromem vyhoření,
 • efektivní členění a odbourávání každodenního stresu,
 • osvojení si strategie zvládání náročných situací a chování při zátěži,
 • techniky a posílení duševní rovnováhy a osobnostní kvality pracovníka v sociálních službách,
 • zvýšení pocitu individuální kompetence,
 • účinné hospodaření s časem, stanovení si priorit,
 • nácvik asertivního jednání,
 • relaxační techniky,
 • efektivní komunikace v rámci mezilidských vztahů,
 • prevence stresu a syndromu vyhoření, způsoby a možnosti řešení v případě již probíhajícího syndromu vyhoření (prožívání a chování člověka se syndromem burnout,
 • úloha zaměstnavatele v prevenci burnout,
 • psychohygiena,
 • praktické zkušenosti, příklady dobré praxe, kasuistiky, nácviky.

Vzdělávací kurz se bude konat ve dnech 17. 1. 2013 a 18. 1. 2013 do 8 do 16 hodin.

 

Termín: 17. - 18. 1. 2013, 8:00-16:00 (16 hodin)
Místo: Pardubice
Určení: Sociální pracovníci a vedoucí pracovníci v sociálních službách
Lektor: Mgr. Klára Moravcová
Volná místa: 0
Počet míst pro náhradníky: 0
Časová dotace: 16 hodin
Cena: zdarma
Projekt: Krok k pochopení – další vzdělávání pracovníků v sociálních službách