Dotační poradenství

V oblasti projektové činnosti poskytujeme tyto činnosti:

 • posouzení a formulace projektového záměru
 • vyhledání vhodného dotačního programu
 • zpracování žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh
 • zpracování studie proveditelnosti
 • zpracování analýzy nákladů a přínosů (CBA)
 • zpracování souladů s regionálními i národními rozvojovými strategiemi
 • zpracování projektových fiší
 • administrativní dohled nad realizací projektu (monitorovací zprávy, žádosti o platbu, hlášení o změnách)
 • poskytování průběžných konzultací
Máme zkušenosti s těmito dotačními programy:
 • Integrovaný regiolnální operační program (IROP)
 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
 • Operační program Životní prostředí (OP ŽP)
 • Operační program Zaměstnanost (OPZ)
 • krajské dotační programy
 • národní dotační programy
 • Norské fondy
 • Švýcarské fondy